مشاوره به مشتریان

 
 
 
 
 
 
 

اين شركت با استفاده از متخصصين و مشاوران مجرب خود توانايي ارائـه خـدمات در حـوزه برنامه ريزي فاوا، نظارت و كنتـرل كيـفي پـروژه هايIT ،

 
مشــــاوره به مديــريت جهت توسـعه و بهبـود كسب و كار شركت با استفاده از فناوريهاي نوين اطلاعاتي و همچنين اصــــلاح و بهبــــود فراينــدهاي
 
 
سازمانی را دارا است .
 

 


 
تازه های از شرکت فرزانگان

05 مرداد مـاه 1394

05 مرداد مـاه 1394

05 مرداد مـاه 1394