سيستم مديريت فرم الکترونيکي
 
 
 
 
 
 

امکانات نرم افزار سیستم فرم الکترونیکی

 
 
 
 
  

·         اجـــراي آنلاين نـرم افــــزار از هر کجاي دنيـا فقـط توسـط يک مرورگــــر ســــاده

·         ســاخت ، طــراحي و تغيير و ويرايش انواع فــرم ، صفحــه اســتاتيک به صــورت ويژوال

·         قابليت تبديل هر نوع فرم کاغـذي سـنتي به فــرم الکتـرونيکي و اعـلام به ارباب رجوعـان يا مشـتريان به جاي ارائه فـرم کاغــذي

·         امکان دريافت انــواع فــايل و تصـــوير از کاربر با امــکان تعيين محـدوديت نوع فـايل ، ســايز فايل و اندازه تصــوير آپلود شده

·         امکان درج انواع ورودي ها از جمـله جعبه متن يک خطي ، چند خطي ، ليست تاشـو ، جعبه چک و دکمــه راديويي و ارســال فــايل

·         امکان مشــــاهده پيش نمايش صــــفحه يا فـــرم يا آزمـــون به صـــورت آني و مسـتقيم بدون نياز به پردازش توسط سـرور

·         امکان تعـــريف محـــــدوديت براي هر فيلد جهت اعتبـــار ســــنجي داده وارد شـــده توســط کـــاربر

·         امکان تعريف متن راهنمايي براي هر فيلد با امکان نمايش به محض فعال شدن فيلد و همچنين ساخت صفحه راهنما به صورت اتوماتيک

·         امکـــــان انتخـــاب رنــــگ

·         امکـان انتخــاب قـالب فرم ، صـفحه يا آزمــون از بين قـالبهاي زيباي آمـــاده  و يا طـــراحي يک قـــالب جديد به صــورت دلخــواه

·         امکان انتخــــــاب جـــــدول با تعـــــداد نامحدود ســـــطر و ســــــتون

·         امکان مشــاهده ســاختار بانک اطلاعـــاتي فيلــدهاي فـــرم به صـــورت Grid

·         امکان اعمال محدوديت فردي براي مشاهده فرم و صفحه براي اعضاء ، همکاران و يا عموم

·         امکان اعمال محدوديت زماني به صورت روز خاص ، بازه خاص ، بازه ساعتي و قطع موقتي دسترسي براي هر فرم ، صفحه يا آزمون

·         امکان مشاهده و تغيير سورس HTML فرم يا صـفحه جهت کاربران حرفه اي

·         خطا سنجي و اعتبار سنجي فرم به صورت آني بدون نياز به پردازش توسط سرور

·         امکان مشــــاهده نســـخه چاپي فرم ارســال شده داراي کـد رهگيــري به محض دريافت فــــرم توســـط ارســــال کننده فـــرم

 


 
 
 
 
 
 
 
 
تازه های از شرکت فرزانگان

05 مرداد مـاه 1394

05 مرداد مـاه 1394

05 مرداد مـاه 1394