فعالیت های شرکت رایان فرزانگان
 
 
 

 

انجام امور انفورماتیکی شامل و تولیـد و ارائه پشتـیبانی نرم افزار های رایـانه ای اعم از سفـارش مشتری و بسته های نرم افزاری نظیـر اتوماسیـون  صنـعتی و کارتـهای هوشمنـد و  مشـاوره و نظـارت بر اجـرای پـروژه هـای  انفـورمـاتیکی و فعالیت در  زمینـه شبکه های  رایانه ای ، شـبکه رایانه ای  هوشـمند ، مشاوره  ،  نظارت براجرای پروژه های انفورماتیـکی ،  اطلاع رسـانی نظیر اینتـرنت ، خریـد و فـروش ، واردات و صادرات تجهیزات رایانه ای ، دستـگاههای جانبی رایـانه ، قطعات و ملزومـات رایانه ، ارائه خدمات پشتیبانی تجهیزات سخت افزاری رایانه ای ، ارائه خدمـات پشتیبـانی نرم افزار رایانه ای ، آموزش  و پژوهـش ، بـرگزاری آزمـون در زمینه فنـاوری اطلاعات ، ایجـاد مرکز آزمـون رایـانه ،  برگـزاری دوره هـای کار آفـرینی در زمینـه موضوع فعالـیت شرکت ، اخـذ وام و تسهیلات ، اعتبار بانکها، موسسات مالی و اعتباری انعقاد قــرارداد با اشـخاص حقـیـقی و حقـوقی وشـرکت در نمایشگاههای داخلی و خارجی ، اخذ و اعطـای نمایندگی و ایجـاد شعـب در سرار کشـور ، شرکت در منـاقصات و مزایـدات و  برگـزاری دوره های نظام مهندسی در زمینه موضوع فعالیت شرکت ماده اساسنامه اصلاح گردید.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
تازه های از شرکت فرزانگان

05 مرداد مـاه 1394

05 مرداد مـاه 1394

05 مرداد مـاه 1394