نسخه جدید پورتال شرکت مخابرات استان کردستان راه اندازی شد.

نسخه جدید پورتال شرکت مخابرات استان کردستان همراه با نسخه نهایی مدیریت محتوا راه اندازی شد